DESPRE CADASTRU

Legea Cadastrului şi Publicităţii imobiliare (Legea nr.7/1996) precizeaza:cadastru

 •  „Cadastrul general este un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă şi inventariere sistematică a bunurilor imobile de pe teritoriul întregii ţări, din punct de vedere cantitativ, calitativ şi juridic, indiferent de destinaţia lor şi de proprietar, prin care se realizează identificarea, înregistrarea şi reprezentarea lor în registre şi pe hărţi şi planuri cadastrale”.
 • Importanţa cadastrului general: acesta furnizează date reale privitoare la bunurile imobile (poziţie, mărime, folosinţă, proprietar), necesare în toate ramurile economiei naţionale. În acelaşi timp, pentru economia de piata, cadastrul este un instrument deosebit de important, pentru că furnizează documentele care dau siguranţă tranzacţiilor imobiliare ce au loc in piaţa.

cad2Lucrările de cadastru se referă la :

    • Cadastru și Intabulare Imobile
    • Planuri de Situație
    • Relevee Clădiri
    • Dezmembrări, alipiri, parcelări
    • Trasări construcții și parcele
 • Cadastrul și intabularea reprezintă un sisteMappa catastale con teodolitem unitar și obligatoriu de evidență tehnică și juridică de importanță națională pe tot teritoriul României. Practic, este vorba despre un sistem de inventariere a tuturor imobilelor de pe teritoriul țării. Acest sistem se împarte în două componente principale: cadastrul și intabularea.
 • Cadastrul este partea tehnică a sistemului. El se compune din identificarea imobilelor, măsurarea imobilelor, descrierea imobilelor și înregistrarea imobilelor în documente cadastrale. De asemenea, cadastrul se ocupă și de reprezentarea imobilelor pe hărți și planuri.
 • Intabularea este partea juridică a acestui sistem de inventariere. Prin intabulare se realizează înscrierea în cartea funciară a drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor, a faptelor sau a raporturilor juridice care au legatură cu imobilele.

Necesitatea cadastrului și intabularii?

Efectuarea cadastrului și a intabulării imobilelor  este obligatorie pentru anumite situații:
Tranzacionare;
Garantare pentru imprumut;
Obtinerea de Autorizatii de Construire sau a documentatiilor pentru P.U.D/ P.U.Z.

Costuricad4

 • Costurile întocmirii documentației cadastrale se împart în două:
 • onorariul perceput de executantul lucrărilor și
 • taxele solicitate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. (O.C.P.I.)

Onorariul diferă în funcție de complexitatea lucrării;

  • Taxele ce se achita catre O.C.P.I. si variază în funcție de actele de proprietate, de tipul lucrării executate si de durata de avizare.
  • Prețul final variază în funcție de specificul fiecărei lucrări în parte.

cad6Planul topografic se referă la ridicarea topografică efectuată pe terenul respectiv, putându-se vizualiza caracteristici ale terenului precum curbele de nivel, cote, construcții, trama stradală, etc.
Plecând de la planul topografic, se ajunge la planul de situație, rezultând astfel o interdependență între cele două.
Planul de situație reprezintă un desen tehnic întocmit de către un inginer în care apar vecinătățile și toate celelalte construcții existente. Acesta arată exact unde se află un imobil.
Planul de situație nu ține loc de cadastru!
Planul de situatie este necesar în următoarele cazuri:

 • Pentru întocmirea planului urbanistic zonal (P.U.Z.) sau planului urbanistic de detaliu (P.U.D.);
 • Pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C).

Costurile întocmirii acestor planuri variază în funcție de specificul și complexitatea fiecărei lucrări în parte.

 • cad6Un releveu (plan releveu) reprezinta operatia de masurare, desenare si reprezentare la scara a elementelor unei constructii, ale unui ansamblu de constructii sau ale unui detaliu constructiv. Reprezinta o piesa esentiala o piesa esentiala in elaborarea proiectelor de interventie asupra unor cladiri existente: consolidari, reabilitari, refunctionalizari, transformari, etc.
 • Releveele de construcții se execută cu scopul de a înscrie construcția în Cartea Funciară în vederea intabulării dreptului de proprietate atât la apartamente cât și la terenuri cu construcție.
 • De asemenea releveul este util în cazul dobândirii unui credit bancar, dezmembrarea imobilului, sau solicitarea clientului.
 • Releveele se realizeaza cu ajutorul echipamentelor de scanare laser cu un nivel inalt de precizie, lucru care permite o detaliere tehnică superioara.
  cad7Rezultatul poate fi un plan releveu ce contine:

-cote generale, destinatiile si suprafele precum si informatii despre latimea si inaltimea golurilor si a parapetilor (releveu standard).

 • Exista si un alt tip de releveu, mai complex – releveul de arhitectura. Acesta poate fi reprezentat de o serie de planuri, fatade si sectiuni pentru diferite niveluri cu un grad ridicat de detaliere si informatii despre finisaje, echipare, instalatii, mobilare etc

Costurile unui plan releveu/ releveu cladire/  variaza in functie de suprafata si gradul de detaliu. Pentru o evaluare exacta este necesara in general o vizita pe teren si stabilirea conditiilor de lucru.

cad-8Dezmembrare

 • Dezmembrarea terenului este operațiunea cadastrală prin care un teren se împarte în două sau mai multe loturi.
 • Dezmembrarea se finalizează atunci când se deschid noi cărți funciare pentru fiecare imobil în parte în favoarea aceluiași proprietar cu menținerea tuturor sarcinilor sau drepturilor existente.

Necesitatea

 • Dezmembrarea terenurilor este utilă pentru situațiile în care se dorește separarea unui teren în mai multe loturi.

Alipire terenuri

Alipirea terenurilor este operațiunea cadastrală prin care două sau mai multe terenuri cu limite comune sunt unite, devenind unul singur.
Noul imobil se va înscrie în evidențele cadastrale și într-o nouă carte funciară în favoarea aceluiași proprietar cu menținerea tuturor sarcinilor sau drepturilor existente.

Necesitatea

Alipirea terenurilor este utilă pentru situațiile în care se dorește unificarea mai multor terenuri, din care să rezulte un singur imobil cu o suprafață mai mare.
Înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a unei construcții edificate pe mai multe terenuri ce au limite comune este condiționată de efectuarea unei operațiuni de alipire.

 

cad9Parcelarea

 • Parcelarea este o operatiune urbana bazata pe o documentatie de urbanism aprobata in conditiile legii, prin care un teren situat pe o singura parte a unui drum public si aflat in proprietatea unei singure persoane (fizice sau juridice) urmeaza a fi impartit in mai multe parcele distincte.
 • Parcelele rezultate sunt destinate unor constructii (de locuinte, social-culturale, cu functiuni economice etc), sau pentru a fi amenajate ca strazi, parcaje, spatii plantate, ori lucrari edilitare de folosinta comuna.

Trasarea

 • cad99Trasarea terenului este operațiunea prin care se localizează și identifică limita unei proprietăți(imobil).

Necesitatea

 • Trasarea este necesară să se realizeze în cazul achiziționării unui teren, în cazul în care se dorește construirea unei clădiri sau împrejmuirea terenului cu gard.
 • Trasarea incorectă a limitelor de proprietate poate genera litigii lungi și costisitoare. Astfel veți avea garanția asupra mărimii, a limitelor terenului fără a avea probleme cu vecinii.
 • Operațiunea de trasare se finalizează cu întocmirea Procesului Verbal de Trasare semnat și ștampilat de persoana autorizată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Costuri

 • Costurile trasării variază în funcție de numărul de puncte ce urmeaza a fi trasate.

cad10
I. Acte in copii legalizate ( dupa caz )

 • Contract de vanzare cumparare
 • Contract de vanzare cumparare cu plata in rate
 • Contract de construire
 • Contract de schimb/donatie
 • Contract de partaj
 • Contract de imprumut/rate
 • Titlu de proprietate
 • Adeverinta de achitare integrala
 • Certificat de mostenitor
 • Certificat de casatorie
 • Certificat de deces
 • Sentinta civila definitiva si irevocabila
 • Sentinta de divort

II. Documente  in original

 • Certificat fiscal de la Administratia financiara
 • Declaratie autentica (notariala) de transcriere ( dupa caz )

III. Documente in copii simple

 • Carti identitate proprietari